Myndigheten för yrkeshögskolan

Person/er med yrkeserfarenhet som krävs enligt regelverket (YH)

Uppdaterad

Kan den person som anges i ansökan sitta i ledningsgruppen eller vara lärare på en annan yrkeshögskoleutbildning, eller en så kallad föregångare till den utbildning ansökan avser?
Svar: Ja, förutsatt att personen har den yrkeserfarenhet som krävs. Varje ansökan betraktas som en ny utbildning och begreppet föregångare används inte vid en prövning av anordnarkompetens. Vid ansökningstillfället har utbildningen inte någon ledningsgrupp eller några lärare eftersom den inte fått beslut eller startat ännu. Förutsatt att en person har den yrkeserfarenhet som efterfrågas kan denne också ha ett engagemang i andra yrkeshögskoleutbildningar.

Om utbildningen blir beviljad och personen i ansökan får rollen som ledamot i ledningsgruppen eller anlitas som lärare på utbildningen, måste den då ersättas med någon annan som övertar rollen?
Svar: Ja. Personen som har yrkeserfarenheten och representerar denna roll hos utbildningsanordnaren får inte samtidigt vara ledamot i ledningsgruppen eller vara lärare på utbildningen. Byts personen ut ska detta dokumenteras och kan komma att granskas vid tillsyn eller kvalitetsgranskning av utbildningen men det behöver inte anmälas till myndigheten.

Är det bättre ju fler personer som räknas upp i ansökan?
Svar: Nej. Det räcker med en person för att uppfylla kravet. Flera personer anses inte uppfylla kravet ”i högre grad”. Enda anledningen till att flera personer kan behöva anges är om det inte finns någon person knuten till organisationen som ensam uppfyller kraven utan att det är flera som gör det tillsammans eller om utbildningsanordnarens utbildningar varierar så mycket att det krävs olika personer med yrkeserfarenhet för att tillgodose kravet i föreskrifterna.

Guide taggad med: ansökan yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.