Myndigheten för yrkeshögskolan

Kan en studerande erhålla betyget Väl godkänt vid omprov fast att denne fick Icke godkänt på första provet?

Uppdaterad

Ja. Regelverket gör ingen åtskillnad mellan ordinarie tentamen och omtentamen och det är därför förutsättningarna för betygsättning är likadana oavsett när den studerande tenterar. 

Anordnaren kan välja att ha bara IG och G på enskilda tentamina/kunskapskontroller inom en kurs men om betyget Väl godkänd används vid den ordinarie tillfället det ska användas också vid omprov.

Gällande betyg på en genomförd kurs det framgår i 2 kap 10-11 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att betyg ska sättas på en genomförd kurs och som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt användas. 


warning Created with Sketch.