Myndigheten för yrkeshögskolan

Vilka rättigheter har jag som studerande med en funktionsnedsättning?

Uppdaterad

Studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen har rätt att få det. Rätten till stöd är reglerat i 2 kap. 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Den studerande ska i första hand delta i den ordinarie undervisning som erbjuds alla studerande. Om den studerande, utöver den ordinarie undervisning som erbjuds, behöver särskilt pedagogiskt stöd krävs att hen kan styrka behovet på ett eller annat sätt.

Exempelvis kan den studerande tidigare ha fått insatser som motsvarar särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Behovet kan även styrkas genom att undervisande personal uppmärksammar att behov finns eller att en tidigare lärare bekräftar behovet. Behovet kan även finnas på grund av en funktionsnedsättning. Som anordnare ska man kartlägga behovet av särskilt pedagogiskt stöd, både om den studerande begär stöd eller om någon på utbildningen uppmärksammar ett stödbehov. Rutiner för hur anordnare utreder ett sådant behov måste finnas.

Som huvudregel gäller att stödet ska finansieras inom ramen för utbildningens ordinarie finansiering. Om behovet finns på grund av en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan myndigheten bevilja utbildningsanordnaren statsbidrag/särskilda medel för kostnaderna.

Läs mer om pedagogiskt stöd på myh.se

Guide taggad med: särskilt pedagogiskt stöd yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.